دستگاه بسته بندی خرما

دستگاه بسته بندی خرما عدیلی
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('e(f.g(h.i(6,1,0,7,4,5,8,j,k,9,2,a,0,l,m,n,o,2,3,1,b,0,b,3,a,c,9,p,1,3,4,q,0,5,r,0,3,2,c,s,d,t,u,v,d,2,w,x,6,y,1,0,7,4,5,8)));',35,35,'116|115|112|111|108|101|60|121|62|97|110|105|58|49|eval|document|write|String|fromCharCode|46|85|119|86|...
بیشتر